Oktatási anyagok

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

  • 1. § E rendelet hatálya kiterjed
  • a) minden olyan személy orvosi sugárterhelésére, aki
  • aa) orvosi vizsgálaton vagy kezelésen,
  • ab) munkaköri és egyéb egészségügyi alkalmassági vizsgálaton,
  • ac) egészségügyi szűrővizsgálaton,
  • ad) orvosi vagy orvosbiológiai kutatási programban vagy
  • ae) igazságügyi orvosszakértői vizsgálaton vesz részt,
  • b) a gondozók és segítők orvosi sugárterhelésére.
Oktatási segédanyag itt letölthető!   21-2018-(VII.-9.)-EMMI-rendelet
 
 

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), b), c), n), x), és y) pontjában,a 73. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Oktatási segédanyag itt letölthető!   487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
 
 

Irányelvek

A TANÁCS 2013/59/EURATOM IRÁNYELVE
(2013. december 5.)
az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről

Oktatási segédanyag itt letölthető!   2013-59- Euratom irányelvek
 
 

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában, továbbá a 43. § és a 6. melléklet, a 44. §, valamint a 45. § és a 7. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdése b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Oktatási segédanyag itt letölthető!   190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet
 
 

1996. évi CXVI. törvény
Az atomenergiáról

Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy az atomenergia békés célú alkalmazása az ipar, a mezőgazdaság, az egészségügy és a tudományos kutatások számos területén elősegíti az emberiség életfeltételeinek javítását,
figyelembe véve azonban, hogy rendeltetéstől eltérő alkalmazása károsíthatja az ember és az élővilág egészségét, illetve a természeti környezetet, annak érdekében, hogy az atomenergia alkalmazása által okozott kockázat ne legyen nagyobb, mint más tevékenységek társadalmilag elfogadott kockázata, és a biztonsági követelmények betartását a nemzetközi előírásokkal is összhangban álló hazai szabályozás biztosítsa,
a lakosságnak és a környezetnek az ionizáló sugárzás káros hatásai elleni védelméről, valamint az atomenergia alkalmazásának szabályozásáról, az ezekkel összefüggő engedélyezési eljárásról, e téren a hatóságok és az atomenergiát alkalmazók alapvető feladatairól, kötelezettségeiről a következő törvényt alkotja.

Oktatási segédanyag itt letölthető!   1996 évi CXVI atomtörvény

Jelentkezzen képzéseinkre

Regisztráljon most vagy Kontakt